سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 9899