سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول سال تحصیلی 9798