پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧  |  
 برنامه هفتگی پرستاری 

ترم دوم (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   

پرستاری  ورودی 94

کارآموزی

(اصول و مهارتهای پرستاری)

 

سه شنبه

کارآموزی  

(اصول و مهارتهای پرستاری)  

 

چهارشنبه

 

کارآموزی

(اصول و مهارتهای پرستاری)

 

پنجشنبه

 

 

 

 

تربیت بدنی(1)

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)

 

 

شنبه

 

 

00/13 30/11

15/10- 00/8

 

مفاهیم پایه پرستاری

داروشناسی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران

ژنتیک و ایمونولوژی

 

یکشنبه

00/19 30/17

15/12 45/10

30/10- 45/9

30/9 00/8

 

 

 

 

تغذیه و تغذیه درمانی

جمعه

 

 

 

30/9 00/8

 

ترم چهارم  (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   

 

پرستاری ورودی 93

کارآموزی

(پرستاری بهداشت مادر و نوزاد)

سه شنبه

کارآموزی

(پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانوده / محیط)

 

چهار شنبه

کارآموزی

(پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2)

 

پنجشنبه

 

 

تربیت بدنی 1

(برادران)

تربیت بدنی 1

(خواهران)

 

 

 

شنبه

15/17 45/15

00/13 30/11

 

 

 

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3

پرستاری کودک سالم

انقلاب اسلامی ایران

 

 

یکشنبه

15/17- 00/14

00/13 30/11

15/11-45/9

 

 

 

پرستاری بهداشت محیط

پرستاری اختلالات سلامت مادر و نوزاد

آمار حیاتی مقدماتی

دو شنبه

 

00/13 30/11

15/11 45/9

30/9 00/8

             

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 1)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

چهارشنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

پنجشنبه

 

 

 

 

 

دانش خانواده

(خواهران)

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4

 

شنبه

 

 

 

00/13 30/11

15/11- 00/8

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیرمترقبه

اندیشه اسلامی 2

پرستاری مراقبتهای ویژه

 

یکشنبه

00/19 45/17

30/17 00/16

00/13 30/11

15/10 00/8

 

تفسیر موضوعی قرآن

 

 

 

دو شنبه

00/19 30/17

 

 

 

               

 

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 2)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

چهارشنبه

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

پنجشنبه

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

(برادران)

پرستاری بیمارهای داخلی جراحی 4

دانش خانواده

برادران)

 

شنبه

 

00/19 30/17

15/17 00/14

00/13 30/11

 

 

پرستاری مرقبتهای ویژه

اندیشه اسلامی 2

(برادران)

 

 

یکشنبه

 

15/17 00/14

00/13 30/11

 

 

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیر مترقبه

 

دو شنبه

 

00/19 45/17

30/17 00/16

 

               

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 3)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

چهارشنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

پنجشنبه

 

 

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری مراقبتهای ویژه

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیرمترقبه

 

 

شنبه

 

00/19 30/17

15/17 00/14

15/11-45/9

 

 

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(خواهران)

 

 

یکشنبه

 

 

00/13 30/11

 

 

 

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام (برادران)

 

دو شنبه

 

15/17 00/14

15/11 45/9

 

               

 

ترم هشتم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394  

پرستاری ورودی 91

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

 شنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بهداشت مادران و نوزادان)

یکشنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری کودکان 2)

 

دوشنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بهداشت روان

 

سه شنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیر مترقبه)

 

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه

(اصول مدیریت خدمات پرستاری)

پنجشنبه

 

ترم دوم (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   

پرستاری  ورودی 94

کارآموزی

(اصول و مهارتهای پرستاری)

 

سه شنبه

کارآموزی  

(اصول و مهارتهای پرستاری)  

 

چهارشنبه

 

کارآموزی

(اصول و مهارتهای پرستاری)

 

پنجشنبه

 

 

 

 

تربیت بدنی(1)

پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)

 

 

شنبه

 

 

00/13 - 30/11

15/10- 00/8

 

مفاهیم پایه پرستاری

داروشناسی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران

ژنتیک و ایمونولوژی

 

یکشنبه

00/19 - 30/17

15/12 - 45/10

30/10- 45/9

30/9 - 00/8

 

 

 

 

تغذیه و تغذیه درمانی

جمعه

 

 

 

30/9 - 00/8

 

ترم چهارم  (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   

 

پرستاری ورودی 93

کارآموزی

(پرستاری بهداشت مادر و نوزاد)

سه شنبه

کارآموزی

(پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانوده / محیط)

 

چهار شنبه

کارآموزی

(پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2)

 

پنجشنبه

 

 

تربیت بدنی 1

(برادران)

تربیت بدنی 1

(خواهران)

 

 

 

شنبه

15/17 - 45/15

00/13 - 30/11

 

 

 

پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3

پرستاری کودک سالم

انقلاب اسلامی ایران

 

 

یکشنبه

15/17- 00/14

00/13 - 30/11

15/11-45/9

 

 

 

پرستاری بهداشت محیط

پرستاری اختلالات سلامت مادر و نوزاد

آمار حیاتی مقدماتی

دو شنبه

 

00/13 - 30/11

15/11 - 45/9

30/9 - 00/8
 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 1)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

چهارشنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

پنجشنبه

 

 

 

 

 

دانش خانواده

(خواهران)

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4

 

شنبه

 

 

 

00/13 - 30/11

15/11- 00/8

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیرمترقبه

اندیشه اسلامی 2

پرستاری مراقبتهای ویژه

 

یکشنبه

00/19 - 45/17

30/17 - 00/16

00/13 - 30/11

15/10 - 00/8

 

تفسیر موضوعی قرآن

 

 

 

دو شنبه

00/19 - 30/17

 

 

 

 

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 2)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

چهارشنبه

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

پنجشنبه

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

(برادران)

پرستاری بیمارهای داخلی جراحی 4

دانش خانواده

برادران)

 

شنبه

 

00/19 - 30/17

15/17 - 00/14

00/13 - 30/11

 

 

پرستاری مرقبتهای ویژه

اندیشه اسلامی 2

(برادران)

 

 

یکشنبه

 

15/17 - 00/14

00/13 - 30/11

 

 

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیر مترقبه

 

دو شنبه

 

00/19 - 45/17

30/17 - 00/16

 

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   (کلاس 3)

پرستاری ورودی 92

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

سه شنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

چهارشنبه

 

کارآموزی

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی4)

پنجشنبه

 

 

 

اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری مراقبتهای ویژه

پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیرمترقبه

 

 

شنبه

 

00/19 - 30/17

15/17 - 00/14

15/11-45/9

 

 

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(خواهران)

 

 

یکشنبه

 

 

00/13 - 30/11

 

 

 

پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلام (برادران)

 

دو شنبه

 

15/17 - 00/14

15/11 - 45/9

 

 

ترم هشتم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394  

پرستاری ورودی 91

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 4)

 شنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بهداشت مادران و نوزادان)

یکشنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری کودکان 2)

 

دوشنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری بهداشت روان

 

سه شنبه

 

کارآموزی در عرصه

(پرستاری در بحران ، فوریت و حوادث غیر مترقبه)

 

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه

(اصول مدیریت خدمات پرستاری)

پنجشنبه

 

 

   دانلود : برنامه هفتگی پرستاری           حجم فایل 110 KB