چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧  |  
 رشته های کارشناسی ارشد و دکتری واحد آستارا 


 

کد شهر: 7611         کد واحد :164

ردیف

کدرشته

رشته های کارشناسی ارشد واحد آستارا

1

20101

زبان و ادبیات فارسی

2

21041

مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی

3

21051

مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

4

21105

فرهنگ و زبانهای باستانی

5

21212

مدیریت آموزشی

6

21215

مدیریت اجرایی

7

21501

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

8

21518

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

9

21532

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

10

21547

جغرافیا طبیعی- ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی

12

50118

علوم دامی- تغذیه دام

13

50119

علوم دامی - اصلاح نژاد دام

14

50120

علوم دامی - مدیریت دامپروری

15

50296

علوم دامی - پرورش زنبور عسل

16

50322

مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

17

50349

مهندسی کشاورزی-0 اصلاح نباتات

18

50350

مهندسی کشاورزی- زراعت

19

50568

مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

20

50576

مهندسی منابع طبیعی- حفاظت و اصلاح چوب

21

21301

حسابداری

22

21046

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

23

20432

الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی

 

 

رشته های دکتری تخصصی واحد آستارا

1

50632

صنایع خمیر و کاغذ

2

20101

زبان و ادبیات فارسی

3

21216

مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

4

21287

مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

5

50631

فرآورده های چند سازه چوب

6

21501

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

7

21518

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی